רוצים הצלחה וברכה בכל מעשה? זה אפשרי!

בסך הכל 6 מילים שישנו את חיינו לטובה.

כך אפשר לעשות זאת

רבי שמעון אומר שלפני כל מעשה, האדם צריך שיזכיר בפיו את השם הקדוש, שהוא:

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

ביאור הדברים, שאנחנו מייחדים את הקדוש ברוך הוא והשכינה, מכיוון שעם ישראל והשכינה נמצאים בגלות, ועל ידי אמירה זאת מייחדים אנו את השכינה עם הקדוש ברוך הוא, ונותנים כוח לצד הקדושה, ודוחים את כוחות הטומאה מלינוק מאותו מעשה.

וכתוצאה מאמירה זו יראה האדם ברכה באותו מעשה ושם השם יהיה שגור בפיו ויעורר את כוונת הלב.

בסך הכל 6 מילים שישנו את חיינו לטובה.

כמובן שכוונת רבי שמעון היא על מצוות שהאדם מצווה בהם וכן על שאר דברים טובים שברשות, כגון לפני שיוצא לעבודה, לבית הכנסת, לעזור לחבר ואפילו לתקן פאנצר.

כן גם בתיקון פאנצר שלכאורה זה דבר גשמי, אם יזכיר את השם הקדוש וייחד בין השכינה לקדוש ברוך הוא יראה סימן ברכה בדבר.