על כל פשעים תכסה אהבה

כך התחלנו בציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי…מתוך כל הקדושה, ההמולה, תפילות, קדישים, חאלקות, סעודות מצווה, שמחות, ריקודים…אורו ותורתו של רבי שמעון בר יוחאי בוקעים מתוך השיעורים שניתנים במסירות נפש על ידי רבניםעשר שעות בכל יום בשבוע!!! יחד עם אורחי הציון מהקשת הרחבה של עם ישראל, ברסלב, חבד,ליטאים, חסידים, מתחזקים, אנשי מירון וכל אחד ואחד זוכה לטעום מתורתו המתוקה והמחיה שלרבי שמעון בר יוחאי וזוכה לישועות מכך כי תורתו מגן לנו והיא מאירת עינינו.
מעלת השיעור כל כך נשגבת ומרוממת כך שכל אחד שנכנס לציון וזוכה לטעום מהשיעור אפילו רק לדקה שתיים זוכה שהצדיק מאיר לו את נשמתו ומחיה אותו.
אם אנשים היו יודעים שעל ידי לימוד, גריסה או קריאה בתורתו של רשב”י זוכים לישועותולגאולה ברחמים היו רצים בשמחה גדולה ומשתוקקים להיות חלק בגאולת עם ישראלכפי שאמר משה רבינו לאליהו הנביא בפרשת נשא דף קכ”ד עמוד ב’ :”בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ישראל מן גלותא ברחמי”ביאור הדברים – בזכות החיבור שלך שהוא ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים!ולכן יש לכולנו את הזכות החובה והמצווה להתחבר ביחד ללימוד תורתו של רשב”י בשיעור הפתוח המתקיים בציונו הקדוש בכל יום בשבוע, או בכל מקום שיזדמן ואפילו לדקה אחתאו שתיים. ועל ידי כך נתאחד ונחיש את הגאולה השלימה ברחמים.