ספר הזהר הקדוש מיוחס לתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.  לאחר שיצא מן המערה ,החל לגלות את סודות התורה לחבריא קדישא, שעליהם  נאמר: “נכנסו עשרה” (רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, רבי אבא, רבי יהודה, רבי יוסי בר יעקב, רבי יצחק, רבי חזקיה בר רב
 רבי חייא, רבי יוסי, ורבי ייסא. *”ויצאו* *שבעה”* רבי יוסי בר יעקב ,רבי חזקיה ורבי ייסא, מתו קודם צאתם.
כאשר ראו החברים ששרפי קודש נושאים אותם, חשש רבי שמעון בר יוחאי ואמר: שמא נגזרה עליהם  גזירה להיענש,על שניגלה על ידינו מה שלא נגלה במעמד הר סיני. ענתה בת קול ואמרה:” אשריך רבי שמעון ואשרי חלק החבריא אלה העומדים איתך, על שניגלה לכם מה שלא נגלה לכל צבאות של מעלה”. ובזכות ההתעוררות של מטה, נתעוררו צינורות עליוניים וכל בעלי הישיבה של מעלה ומטה, חילות המלאכים העליוניים, נשמות הצדיקים מגן עדן עליון ותחתון, שבעת הרועים ואליהו הנביא. כולם באו להשתתף בחיבור הקדוש, ואז, גילה רשב”י ספרא דצניעותא, אדרא רבא, אדרא זוטא ואת הזהר הקדוש אשר כלל בתוכו, את העולמות העליוניים, מתוך העלם גדול ורמז קטן, כאשר בדרך זו, הזהר ישמר ויובן רק ליחידי סגולה. מאחר והעולם עדיין לא היה מוכן וראוי לקבל את האור, של הזהר הקדוש ורק יחידי סגולה למדו בו ,נגנז הזהר הקדוש עד לדורות  האחרונים,  כי בדורות האחרונים צריכים לקבל את כח אור הזהר הקדוש, כדי לצאת מהגלות ברחמים.
בפרשת נשא נגלה משה רבינו “הרעיא מהימנא” זיע”א לרשב”י וחבריו ואמר:” בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי* בזכות החיבור שלך ספר הזהר הקדוש יצאו עם ישראל ברחמים מן הגלות.
 בזמן שאליהו הנביא למד עם רשב”י וחבריו, סודות בענייני תיקון הנשמות, יצאה בת קול ושבחה את רשב”י וגדולתו בעולמות העליונים,
ואמרה: *”כמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך  איתגלי לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא ובגינה* כמה בני אדם יתפרנסון מהחיבור שלך ספר הזהר הקדוש  כאשר יתגלה לדור האחרון ובזכות זה יתקיים הפסוק וקראתם דרור לארץ המרמז על הגאולה.