סגולה להנצל מכשפים

…”אין לך דבר חביב לפני הקב”ה כקטורת והיא עשויה לבטל כשפים ודברים רעים מן הבית. (זוהר פרשת ויקהל ריח: בענין פרשת הקטורת מתוך קלף)

מקרב הגאולה
“בזכות אמירת “פטום הקטורת” ירחם ציון ויבנה ערי יהוד”ה (דברי יסוד ושורש העבודה פרק ה’, ט’ בענין אמירת פרשת פיטום הקטורת)

כמקטיר קטורת במקדש
“אמר הקב”ה לישראל, מכל הקרבנות שאתם מקריבים לפני אין חביב עלי כקטורת” (מדרש תנחומא פרשת תצוה טו בענין פרשת פיטום הקטורת מתוך קלף)