נחשב כמדליק נרות בבית המקדש

בשלמי חגיגה למהרי”ט אלגאזי (בהלכות ספירת העומר אות ל”ו) כתב: מצאתי כתוב בשם אגרת הרמב”ן, דכל ימי העומר כשאומרים ברכת כהנים, אם יאמר היחיד מזמור זה יצליח במעשיו, ואם יסתכל בצורת המנורה שבו לא יהא ניזוק כל היום. ומסיים, טוב לאמרו בכל יום ויום. וכל האומרו בצורת המנורה בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו שום מקרה רע, וחשוב כאילו הדליק נרות בבית המקדש, (ע”כ דברי מהרי”ט אלגאזי)

סגולה למי שיוצא לדרך
והכל רומזים ענינם כנגד שבעת קני המנורה: חנינה ברכה אורה ישועה הודאה שמחה רננה, שכל אלו ענינים עתידים להיות לישראל. וראוי לכוין בה. וגם טוב לאומרו ז’ פעמים כשאדם יוצא לדרך לשלום ולהצלחה. (יראת אל, לבעל הרוקח ז”ל)