מתיש כח הס”מ

“בכל עת שצריך האדם לאיזו ישועה והצלחה בעניניו, מדורת היא בידינו שיאמר את סדר פרשת פיטום הקטורת, וישאל בקשתו מהשם יתברך בלב נשבר ובלשון הקודש אחר תיבת “לדורותיכם” קודם תיבת “תנו רבנן”, ויאמר אחר כך את כל סדר פיטום הקטורת בכוונה גדולה ועצומה ובדקדוק התיבות, והעת עת רצון שימלא השם יתברך כל בקשותיו לטובה ולברכה”. (סידור ישועות ישראל בענין פרשת פיטום הקטורת)

להצליח בכל דרכיו
וכתב האבן ירחי: נהגו בפרובינצא לומר וכו’ [במוצאי שבת] אין כאלוקינו ופיטום הקטורת, והטעם משום דתניא ביומא (דף כו.) מעולם לא שנה אדם בה משפני שמעשרת וכו’ ונשלמה פרים שפתינו למען נתעשר ונצליח בכל דרכינו. (ע”כ דבריו בסדר מוצ”ש בענין פרשת הקטורת)